var jipiaoSale=[{"date":"2017-08-04","from":"\u6df1\u5733","to":"\u5317\u4eac","rate":"5.0","price":"1040","url":"http:\/\/jipiao.travel.sina.com.cn\/shenzhen-beijing.html"},{"date":"2017-08-04","from":"\u676d\u5dde","to":"\u5317\u4eac","rate":"2.7","price":"510","url":"http:\/\/jipiao.travel.sina.com.cn\/hangzhou-beijing.html"},{"date":"2017-08-04","from":"\u6210\u90fd","to":"\u6606\u660e","rate":"8.0","price":"790","url":"http:\/\/jipiao.travel.sina.com.cn\/chengdu-kunming.html"},{"date":"2017-08-04","from":"\u6606\u660e","to":"\u897f\u5b89","rate":"4.5","price":"690","url":"http:\/\/jipiao.travel.sina.com.cn\/kunming-xian.html"}]